dijous, d’agost 26, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (6a part).


Categoria: Programaci�

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (6a part).

Crear una aplicaci� PalmOS


Despr�s de con�ixer els conceptes b�sics implicats en el desenvolupament per Palm OS i de presentar el model de programaci� basat en events, ha arribat l'hora de desenvolupar una aplicaci�. Ho farem en aquest i en els propers quatre articles, on veurem d'una manera pr�ctica la creaci� d'una aplicaci� Palm OS.

El nostre objectiu ser� la creaci� d'un senzill programa que ens permeti fer la t�pica conversi� d'euros a ptes. i viceversa.

Primeres decisions.
El primer que hem de fer �s pendre unes quantes decisions:
  • Crear un fitxer autoexecutable (*.prc) o un que necessiti un interpret o m�quina virtual ?
  • Per quines versions de PalmOS el volem fer compatible ?
  • Quin entorn de desenvolupament que utilitzarem ?

Crear un fitxer autoexecutable (*.prc) o un que necessiti un interpret o m�quina virtual ?
Pel tipus d'aplicaci� que volem crear �s m�s practic de cara a l'usuari que sigui un fitxer PRC. Un programa per convertir d'euros a ptes. �s una aplicaci� molt petita i concreta que no justifica obligar a l'usuari a intal�lar-se un interpret o una m�quina virtual per poder executar la nostra aplicaci�. Per altre banda en aquesta s�rie d'articles pretenem exposar les bases del desenvolupament cl�ssic amb Palm OS per tant el nostre objectiu ara �s crear un PRC, m�s endavant ja veurem les opcions i avantatges de crear aplicacions script o que corren amb m�quines virtuals.

Per quines versions de PalmOS el volem fer compatible ?
Un conversor d'euros/ptes. no ha d'aprofitar cap caracter�stica concreta de les darreres versions de Palm OS, per altre banda �s una utilitat prou b�sica i senzilla com per que la fem extensible a la majoria d'usuaris de Palm OS. Per tant la nostra aplicaci� la crearem pensant en que es pugui utilitzar en qualsevol dispositiu Palm OS que utilitzi com a m�nim el Palm OS 3.5.

L'entorn de desenvolupament que utilitzarem ?
Una vegada aclarits els dos primers punts ja tenim pr�cticament definit quin entorn de desenvolupament utilitzarem, les PRC-TOOLS.

Amb les PRC-TOOLS podem crear aplicacions PalmOS 3.5, 4 i 5 (5 amb certs matissos), i generar directament autoexecutables PRC. El llenguatge de desenvolupament que utilitzarem �s el C, encara que tamb� podriem utilitzar C++.

PRC-TOOLS �s un entorn basat en el compilador GCC que funciona en Linux, MascOS X i Windows (amb CygWin), �s l'entorn cl�ssic i probablement m�s utilitzat des de fa temps a l'hora de crear aplicacions Palm OS, i tal com hem comentat en altres articles, �s el que utilitzarem principalment d'exemple, malgrat que hi ha altres entorns i llenguatges.

Altres entorns de desenvolupament C/C++ que podriem utilitzar en aquest moment son:

PODS
El nou entorn de desenvolupament de Palm OS que ens permet crear aplicacions per PalmOS 4, 5 i 6. Per� nom�s funciona en Windows 2000.

OnBoardC Suite
Un entorn per crear i compilar en el mateix ordinador de butxaca.

CodeWarrior
Un entorn comercial de desenvolupament per Windows i MacOSX
Les PRC-TOOLS
Les PRC-TOOLs permeten treballar amb C/C++ utilitzant el compilador GCC. Tamb� inclouen un compilador de recursos (el PilRC) i un enlla�ador. Tamb� ens sera necessari descarregar e instal�lar-nos el SDK de PalmOS, en concret el SDK 5r3 (tamb� anomenat Garnet) que permet crear aplicacions per Palm OS 3.5, 4 i 5.

Si treballem amb Windows (98/2000/XP) ens caldr� a m�s a m�s instal�lar-nos primer el CygWin. Per descarregar el SDK de PalmOS cal que ens registrem com a desenvolupadors a la web de PalmSource, �s gratu�t.

Una vegada tinguem tot aix� instal�lat i a punt ja podem anar a la part pr�ctica: crear una aplicaci�.
Aprofito per comentar que podeu seguir la s�rie d'articles de programaci� sense necessitat d'instal�lar res, i en tot cas una vegada ja conegueu les t�cniques i procediments, instal�lar un entorn de desenvolupament i comen�ar a provar.

Hi ha tres fases b�siques en la creaci� de l'aplicaci�:

  1. Dissenyar com ha de ser l'aplicaci� i crear la interficie d'usuari
  2. Programar
  3. Provar i depurar

Les fase 1 i 2 les farem amb les PRC-TOOLS, la 3 la farem utilitzant el Palm OS emulator (per Windows i Linux) una aplicaci� que emula un Palm i ens permet provar i depurar els programes abans d'instal�lar-los a l'ordinador de butxaca.

En el proper article veurem en detall la fase 1 i comen�arem a fer real la nostra aplicaci� de conversi� d'euros/ptes.

Principals recursos comentats en l'article

Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (7a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part)

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada