dimecres, d’agost 04, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (4a part).


Categoria: Programaci�

Programaci� basada en interficie d'usuari i events.


En aquesta s�rie ja hem comentat que la interf�cies d'usuari s�n un concepte important de Palm OS. L'usuari ha d'interactuar amb facilitat i agilitat amb l'aplicaci� i aix� es fa gr�cies als elements d'interf�cie d'usuari que apliquem.


Aquesta import�ncia es veu reflectida en el m�tode de programaci� que cal utilitzar per crear una aplicaci� autoexecutable, un fitxer PRC.


Utilitzarem el que s'anomena: "Model de programaci� basat en interficie d'usuari i gesti� d'events"


B�sicament el que significa �s que ens caldra dissenyar el tipus d'interf�cie que necessita la nostra aplicaci� i despr�s controlar el seu �s, gestionant els missatges o events que Palm OS envia a la mateixa aplicaci�.


Un exemple:
Un programa conversor d'euros a pessetes.


Si volem crear un programa que permeti a l'usuari fer la cl�ssica conversi� d'euros a pessetes hem de dissenyar una interf�cie on l'usuari disposa d'un espai on pot escriure l'import en euros i un espai on es mostrar� el resultat de convertir-los a pessetes. Tot en la mateixa pantalla de l'aplicaci�.


En aquest exemple concret aix� es tradueix en l'�s de dos elements b�sics d'interf�cie d'usuari:


- El FORM: El principal element que correspont a la pantalla de l'aplicaci� i �s la superf�cie on col�loquem la resta d'elements de la interf�cie.
El FORM �s el responsable de mostrar la t�pica pantalla amb una pestanya blava a la part superior esquerra on apareix el t�tol del programa.


- El FIELD (camp de text): �s l'element que ofereix a l'usuari la possibilitat d'escriure i introdu�r dades. La nostra aplicaci� ser� la responsable de recollir i processar el que l'usuari escrigui.


Per definir l'�s i caracter�stiques d'aquests elements ens caldra crear un fitxer de recursos, que no �s altre cosa que un fitxer on es descriuen tots els elements d'interf�cie que necessitem. Una vegada disposem del fitxer de recursos ja podem anar per escriure el programa.


En aquesta fase hem de tenir clar que quan l'usuari interactui amb el nostre programa, el Palm OS enviar� missatges a la nostra aplicaci�, aix� �s el que anomenem events, un av�s de que ha passat quelcom. Palm OS en definitiva informa a la nostra aplicaci� del que est� fent l'usuari, la nostra aplicaci� ha de llegir aquests events i en funci� de cada tipus d'event reaccionar d'una manera concreta.


Hi ha molts tipus d'events, per cada tipus de situaci� i element que Palm OS preveu que podem necessitar controlar. La nostra aplicaci� haur� d'estar "escoltant" nom�s els events concrets que interessa pel tipus de tasques que ha de realitzar.


Per exemple l'aplicaci� de conversi� d'euros a pessetes cal que estigui pendent dels events que indiquen que l'usuari ja ha escrit en el camp de text, on ha d'introdu�r un import en euros. Quan l'aplicaci� rep un event que l'avisa que aix� ja ha passat, ja podem recollir el valor introdu�t i fer la conversi� per mostrar el resultat a la pantalla.


Com sabem quin event volem escoltar?.
Els events estan definits en els manuals de refer�ncia del Palm OS. Cada event t� un nom concret que l'identifica i est� associat a un element de la interf�cie d'usuari o a un recurs del sistema. Nosaltres nom�s hem "d'escoltar" els events que ens interessen.


Aix� significa que la nostra aplicaci� estar� funcionant per� no reaccionar� fins que rebi un event concret. D'aquesta manera l'aplicaci� est� pendent de quan l'usuari la comen�a a utilitzar.


A l'hora de crear el nostre programa d'exemple ho farem en C, on la gest�� d'events es tardu�r� en unes funcions concretes que estan constantment "escoltant" quins events es reben i s�n les responsables de bifurcar cap a les funcions encarregades de realitzar unes tasques concretes.


La propera setmana veurem amb m�s detall i amb codi C el tractament d'aquesta situaci�.

Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (5a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (3a part)

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada